เกี่ยวกับเรา

สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. เป็นหน่วยประสานงานหลักเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านอนุสัญญาประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. เป็นหน่วยประสานงานหลักในการพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมป่าไม้
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือ ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมป่าไม้ทั้งในและต่างประเทศ
 4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของทุกภาคส่วน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
 5. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างสำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ มีดังนี้

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 1. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือ งานธุรการ งานบริหารบุคคลของส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับ-จ่าย จัดทำทะเบียนพัสดุ คุรุภัณฑ์
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และใบสำคัญการเบิกจ่ายงบประมาณ
 5. ร่างหนังสือโต้-ตอบเรื่องทั่วไปของส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้
 6. ดูแล บำรุงรักษา พัสดุครุภัณฑ์และควบคุมการใช้ยานพาหนะของส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ฝ่ายแผนงานและพัฒนา

 1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนการดำเนินการแผนศึกษาเพื่อพัฒนา และแผนพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมป่าไม้ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนของงบประมาณประจำปี แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี และแผนของบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ
 3. ติดตาม เร่งรัด ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี
 4. การกำหนดและประเมินตัวชี้วัดและการขยายการดำเนินการของกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้
 5. ประสาน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการระบบนิเวศ การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้
 6. ประสาน การดำเนินการ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และกรอบการดำเนินงานด้านการลดการปล่อยและการเพิ่มกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พันธกรณี สนธิสัญญา ข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 7. ประสาน ดำเนินการจัดประชุม สรุปผลการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านเรดด์พลัส คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานเฉพาะกิจด้านวิชาการ และคณะที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 1. ประสาน พิจารณา ดำเนินการในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ประสานงานและให้คำแนะนำในการดำเนินการตามโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้โดยกระบวนการสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วม และกิจกรรมเรดด์พลัสอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ และผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
 4. ประสาน และติดตามการดำเนินการด้านการสำรวจประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า การพัฒนาค่าสัมประสิทธิเพื่อการประเมินคาร์บอนและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย และพัฒนาเพื่อกำหนดดัชนีบ่งชี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศป่าไม้
 5. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และกรอบการดำเนินงานด้านเรดด์พลัส
 6. ติดตามผลการดำเนินการของโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้โดยกระบวนการสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วม โครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสรุปบทเรียนการดำเนินการ

ฝ่ายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมป่าไม้

 1. ประสาน พิจารณา ให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางด้านวิชาการในการจัดการระบบนิเวศ การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภาพรวม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสานความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน สถาบัน ภาคเอกชน และอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการสนับสนุนในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมป่าไม้ การจัดการระบบนิเวศและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภาพรวม
 3. การจัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลเว็บไซต์ของส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้
 4. ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ