ประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal:R-PP)

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ส่วนสิ่งแวดล้อมได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal:R-PP) ขึ้น โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็นประธานการจัดประชุม และเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการฯ และผู้แทนจากหน่วยงานสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) ผู้แทนสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช  เข้าร่วมประชุมดังกล่าว