บ้านปลายดินสอ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติบ้านปลายดินสอ

บ้านปลายดินสอ เดิมขึ้นกับหมู่บ้านแก่งเรียง ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนที่มาบุกเบิกพื้นที่บริเวณนี้เป็นชุมชนเผ่าขมุ ชาวบ้านเล่าว่า หมู่บ้านแห่งนี้เคยมีวัด โรงเรียน อยู่ติดกับท่าน้ำ ที่เรียกว่า “ท่าสบู่” บริเวณท่าสบู่จะมีดินสอหิน ซึ่งใช้ในการเขียนหนังสือกับกระดานดำได้ จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านปลายดินสอ ในปี พ.ศ. 2534 หมู่บ้านปลายดินสอได้แยกจากตำบลท่ากระดาน มาขึ้นกับตำบลแม่กระบุง มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก ชื่อ นายแดง พรมศร

อาณาเขต

ทิศเหนือ :: ติดต่อกับ บ้านหาดแตง หมู่ที่ 1 ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ทิศใต้ :: ติดต่อกับ บ้านบนเขาแก่งเรียง หมู่ที่ 3 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
ทิศตะวันออก :: ติดต่อกับ อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ทิศตะวันตก :: ติดต่อกับ ภูเขา

ประชากร

หมู่บ้านปลายดินสอ ปัจจุบันมี 101 ครัวเรือน ประชากร มีจำนวน 344 คน (จากการสำรวจข้อมูล จปฐ. ปี 2556)

สภาพภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบระหว่างหุบเขาสลับภูเขา อยู่เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน จำนวน 4,000 ไร่ แยกประเภทได้ดังนี้

ที่อยู่อาศัย 300 ไร่
พื้นที่ทำการเกษตร 1,800 ไร่
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ 100 ไร่
พื้นที่ป่าชุมชน 500 ไร่
พื้นที่ป่าทั่วไป 1,300 ไร่

สิ่งสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน

วัด จำนวน 1 แห่ง
บ่อน้ำตื้นสาธารณะ  จำนวน 10 แห่ง
ประปา  จำนวน 2 แห่ง
แหล่งน้ำธรรมชาติ  จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 1 แห่ง
กศน.  จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จำนวน 1 แห่ง
ศาลาประชาคม  จำนวน 1 แห่ง
สนามกีฬา  จำนวน 1 แห่ง
เส้นทางหลักในหมู่บ้าน  จำนวน 4 แห่ง
บ่อน้ำบาดาล  จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์บริการโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์  จำนวน 2 แห่ง
ที่อ่านหนังสือ  จำนวน 1 แห่ง
ห้องเก็บของบริการประชาชน-เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้  จำนวน 1 แห่ง

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ของชุมชน

บุคคลในชุมชน มีความรู้ทางด้านช่าง/งานฝีมือ ต่างๆ  ความรู้ทางด้านแพทย์แผนโบราณและสมุนไพร ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรม ความรู้ทางด้านหัตถกรรม ความรู้ทางด้านโภชนาการแปรรูปอาหาร ความรู้ทางด้านการเกษตรกรรมและปศุสัตว์

กลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน

ลำดับที่ชื่อกลุ่ม/องค์กรจำนวนสมาชิกเงินทุนหมุนเวียน(บาท)
1กองทุนหมู่บ้าน1162,600,000
2กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต1001,000,000
3กองทุน กข.คจ.56(ยืม)280,000
4เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ20100,000
5เงินกองทุน อสม.1010,000
6เงินทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส1897,000
7กลุ่มผู้สูงอายุ2220,000
8กลุ่มสตรีฯ3014,000
9กลุ่มโซล่าเซลล์6575,000

 

ข้อมูลด้านอาชีพ

การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน แยกได้ดังนี้
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน 800 ไร่
ปลูกพริกจำนวน 700 ไร่
สวนผลไม้ (ลำใย)จำนวน 60 ไร่
สวนยางพาราจำนวน 40 ไร่
สวนองุ่นไร้เมล็ดจำนวน 50 ไร่
สวนสมุนไพรจำนวน 40 ไร่
พื้นที่เลี้ยงสัตว์ (วัว)จำนวน 110 ไร่