บ้านเพิ่ม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

เข้าร่วมโครงการ : ปี พ.ศ. 2560

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กลุมงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี ส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

ข้อมูลพื้นฐาน

บ้านเพิ่มแบ่งการปกครองออกเป็น 2 หมู่ ได้แก่ หมู่ 2 และ หมู่ 7 อยู่ในเขต ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี เนื้อที่หมู่บ้าน 46,738 ไร่ ชุมชนนี้เริ่มตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปี พ.ศ.2445 โดยอพยพมาจากจังหวัดเลย เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขาระหว่างพื้นที่อุทยานแห่งชาติเตรียมการนายูง-น้ำโสม อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 135 กิโลเมตร อยู่ห่างจากวัดภูก้อนประมาณ 20 กิโลเมตร

มีลำห้วยน้ำโสมไหลผ่านหมู่บ้าน คำว่า "เพิ่ม" มาจากชื่อพืชชนิดหนึ่งของพืชตระกูลมัน ใช้เป็นอาหารต้มกินแทนข้าวได้

จำนวนครัวเรือน : หมู่ 2 มีจำนวน 141 ครัวเรือน 571 คน
  หมู่ 7 มีจำนวน 147 ครัวเรือน 725

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพของบ้านเพิ่มส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรร้อยละ 67.85 อาชีพอื่นๆ รับราชการ ร้อยละ 1.66 รับจ้างร้อยละ 3.17 และค้าขาย ร้อยละ 0.14 อื่นๆ ร้อยละ 27.17 โดยมีพืชที่ปลูกหลักได้แก่ ยางพารา มันสำปะหลัง สวนผลไม้ กาแฟ เลี้ยงสัตว์ จากข้อมูลปี พ.ศ.2554 แยกเป็นดังนี้(ข้อมูล 2559)

 • กาแฟ 43 ไร่
 • มันสำปะหลัง 2,293 ไร่
 • ยางพารา 3,315 ไร่
 • สวนผลไม้ 82 ไร่
 • มัลเบอร์รี่ 1 ไร่
 • วัวควาย 44 ตัว
 • สุกร 19 ตัว
 • เป็ดไก่ 3,885 ตัว

กิจกรรมการอนุรักษ์ของชุมชน

โครงการปลูกป่าชุมชนและลาดตระเวน

 • กิจกรรมฝายต้นน้ำ
 • กิจกรรมแนวกันไฟ
 • ปลูกริมถนนในหมู่บ้าน
 • ปรับภูมิทัศน์ในชุมชน

บ้านเพิ่มกับการลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้

 • ปลูกกาแฟในสวนยางพารา
 • เกษตรผสมผสานไม้ยืนต้น
 • นำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในที่จัดไว้ โดยปลูกหญ้าให้สัตว์กิน

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เกิดน้ำท่วมเฉียบพลันในชุมชน ปริมาณน้ำฝน 218 มม. ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2559 ทำให้ชุมชนเริ่มตระหนักถึงสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง

แรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการฯ

 • เป็นกลุ่มอาสาสมัครไฟป่า มีพื้นฐานความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ และผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำที่เป็นนักอนุรักษ์
 • เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วมเฉียบพลัน