ประกาศ !!! สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ มีความประสงค์จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP)

สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ มีความประสงค์จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) ด้วยวิธีการคัดเลือกรายบุคคล (Individual Consultant) จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี (National Accountant) ​จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่การพัสดุ (National Procurement Assistant) ​จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่เทคนิคและวิชาการ (Project Technical Officer)​จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Project Operations Officer)​จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด คลิก >>>View Fullscreen