ประกาศ!!! สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ มีความประสงค์จะจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล และการผลิตสื่อ เพื่อปฏิบัติงานในโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP)

สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ มีความประสงค์จะจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล และการผลิตสื่อ (Terms of Reference for develop communication strategy and assess information and media products for Thailand REDD+) เพื่อปฏิบัติงานในโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) โดยการคัดเลือกโดยเลือกจากความเหมาะสมต่องาน (Consultant’s Qualification Selection : CQS) ตามคู่มือและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารโลก ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2561 0777 ต่อ 1431 ในวัน และเวลาราชการ รายเอียดเพิ่มเติม คลิก >>View Fullscreen