บ้านในปริก อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุมชนบ้านในปริก เป็นชุมชนเก่าแก่ มีอายุหลายร้อยปีประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 (บ้านดินดอน) หมู่ที่ 5 (บ้านบนโพธิ์) และหมู่ที่ 6 (บ้านเสมา) พื้นที่อยู่ติดแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงอยู่ในรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งตำบลท่าดี แบ่งเขตการปกครองเป็น 7 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ

ลักษณะภูมิประเทศ

บริเวณตอนกลางของตำบลท่าดีเป็นที่ราบ ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูเขา ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นที่ราบลุ่ม

ประชากรของชุมชนบ้านในปริก (ข้อมูลกรมการปกครอง ณ 12 พฤาภาคม 2557)

ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านเมืองอาง ทางราชการได้แต่งตั้งเป็นบ้านเมืองอางหมู่ 14 ตำบลบ้านหลวง  อำเภอจอมทอง

ชุมชนบ้านในปริก จำนวนครัวเรือน ประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 3 421  651  654  1305
หมู่ที่ 5 442  608  662  1270
หมู่ที่ 6 316  477  555  1032

        อัตราการเจริญเติบโตของประชากรชุมชนบ้านในปริก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยจำนวนประชากรผู้หญิงมากกว่าจำนวนประชากรผู้ชาย และช่วงอายุที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด คือ อายุ 40-60 ปี

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ไร่) หมู่ 3 หมู่ 5 หมู่ 6
เนื้อที่ทั้งหมด 5,112 4,112 4,600
พื้นที่อยู่อาศัย 1,600 4,112 450
พื้นที่ทำการเกษตร (สวนผลไม้ผสม สวนยางพารา พืชไร่) 3,000 4,112 2,500
พื้นที่ภูเขาและป่าไม้ 4,112 1,650
พื้นที่อื่นๆ 512 4,112

สภาพเศรษฐกิจและสังคม

     รายได้ส่วนใหญ่จากอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ สวนผลไม้ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบสวนสมรม (สวนผลไม้ผสมผสานร่วมกับพันธุ์ไม้ป่าธรรมชาติที่เว้นไว้ไม่ได้ตัดฟันลงเมื่อเข้าใช้พื้นที่) ไม้ผลหลักได้แก่ มังคุด จำปาดะ สะตอ ทุเรียนป่า ลองกอง หมาก และไม้ป่าะรรมชาติที่ไม่ได้ตัดฟันออกไป ได้แก่ จำปาป่า ตะเคียนทอง ไข่เขียว และไม้ที่ช่วยกักเก็บน้ำ มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนปีละประมาณ 159,089 -211,723 บาท

     ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ราษฎรบางรายไม่มีที่ดินทำกิน และแนวเขตป่าไม่ชัดเจน หนี้สิน ราคาผลผลิตตกต่ำ ยาเสพติดในชุมชนของกลุ่มวัยรุ่นและปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนเช่น ความต้องการสร้างคูระบายน้ำและสร้างฝายกักเก็บน้ำ เป็นต้น

 

การใช้ทรัพยากรป่าไม้ และการพึ่งพาป่าไม้

พื้นที่ทำกินของหมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 บางส่วนจะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ซึ่งส่วนใหญ่ราษฎรใช้ทำกินเพื่อครัวเรือน เพื่อทำสวนผลไม้(สวนสมรม) สวนยางพารา และพืชไร่ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ทำประโยชน์ตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 และมีการเก็บหาของป่าบ้าง เช่น น้ำผึ้ง สมุนไพร ซึ่งเก็บได้ในบางฤดูกาล

 

กิจกรรมอนุรักษ์และจัดการป่า

ป่าที่อยู่ใกล้/ในบริเวณชุมชน เป็นป่าประเภทป่าดงดิบชื้น โดยสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าท่างิ้ว-ขุนน้ำ-เขาธง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ และป่าอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในชุมชนมีกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าโดยกลุ่มชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำคลองปริกและโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) โดยมีรูปแบบกิจกรรม การเพาะชำกล้าไม้ การสร้างฝายชะลอน้ำ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ให้ความรู้ชาวบ้านได้รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและประหยัดและให้ชาวบ้านใช้สารอินทรีย์และชีวภาพในการทำเการเกษตร