เกี่ยวกับเรา

สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และประสานงานด้านอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารและความตกลงที่เกี่ยวข้อง และการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการตามกิจกรรม แผนงาน และโครงการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสาร และความตกลงที่เกี่ยวข้อง
 3. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดกรอบท่าทีการเจรจา การประชุม และการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ และ กรอบงานเรดด์พลัส ตามพันธกรณี    ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 4. จัดทำแผนงานโครงการ บริหารจัดการ และดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ เพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินการจากงบประมาณของรัฐบาลไทย กองทุนภูมิอากาศสีเขียว และแหล่งทุนต่างๆทั้ง ทวิภาคี พหุภาคี และอื่นๆ
 5. พัฒนาและดำเนินการตามกรอบงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ และกรอบงานเรดด์พลัส ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสาร และความตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของอนุสัญญาหรือความตกลงที่เกี่ยวข้อง
 6. ดำเนินการพัฒนาและจัดระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาการประเมินการกักเก็บคาร์บอนและค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซฯในภาคป่าไม้ การพัฒนาระดับการปล่อยอ้างอิงภาคป่าไม้หรือระดับอ้างอิงภาคป่าไม้ รวมถึงระบบการตรวจวัด การติดตาม การรายงาน และการทวนสอบในภาคป่าไม้
 7. บริหารจัดการการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัสเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจ่ายค่าตอบแทน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามข้อตัดสินใจภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้
 8. บริหารจัดการโครงการเตรียมความพร้อมต่อการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัส และการทดลองนำร่องในระดับพื้นที่ ทั้งจากงบประมาณรัฐบาลไทยและแหล่งทุนอื่นๆ
 9. ให้ข้อเสนอแนะทางเทคนิค วิชาการ และคำปรึกษาในการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 10. การเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การรับรู้และความตระหนักของทุกภาคส่วนในการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารและความตกลงที่เกี่ยวข้อง
 11. การดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และกรอบงานเรดด์พลัสในระดับภาค และระดับพื้นที่ เพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก    ภาคป่าไม้ และการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเสริมสร้างศักยภาพ การสร้าง ขีดความสามารถ งานการเงิน และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กรอบงานเรดด์พลัส และการใช้ประโยชน์ที่ดิน- การจัดตั้งสำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้    ในส่วนกลาง จำนวน 1 แห่ง และส่วนภูมิภาค จำนวน 5 แห่ง- การจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ในระดับพื้นที่ จำนวน 9 แห่ง- การสร้างเครือข่ายต้นแบบระดับชุมชน- การสร้างผู้สื่อข่าวสารเรดด์พลัส (ผสร.)
 12. การพัฒนาและจัดทำระบบการลงทะเบียนการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ของประเทศ

 

โครงสร้างสำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ มีดังนี้

ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป

 1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ อนุสัญญา พิธีสารและความตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้          ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแผนงานโครงการ บริหารจัดการ และดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้เพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินการจากงบประมาณของรัฐบาลไทย กองทุน            ภูมิอากาศสีเขียว และ แหล่งทุนต่างๆทั้ง ทวิภาคี พหุภาคี และอื่นๆ
 2. จัดทำแผนของบประมาณประจำปี แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
 3. การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของแผนงานโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ และกรอบงานเรดด์พลัส    จากแหล่งงบประมาณของรัฐบาลไทย และแหล่งเงินทุนต่างๆ
 4. การบริหารจัดการบุคลากร การเงิน การพัสดุ  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. งานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ พิมพ์ ร่าง โต้ตอบหนังสือ รับ-ส่งหนังสือ

ฝ่ายพัฒนาเทคนิคและวิชาการ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และประสานงานด้านอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารและความตกลงที่เกี่ยวข้อง และการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการตามกิจกรรม แผนงาน และโครงการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสาร และความตกลงที่เกี่ยวข้อง
 3. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดกรอบท่าทีการเจรจา การประชุม และการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ        ภูมิอากาศภาคป่าไม้และกรอบงานเรดด์พลัส ตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ      ภูมิอากาศ
 4. พัฒนาและดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสาร และความตกลงอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของอนุสัญญา พิธีสาร หรือความตกลงที่เกี่ยวข้อง
 5. บริหารจัดการการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัสเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจ่ายค่าตอบแทนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามข้อตัดสินใจภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ  ภูมิอากาศภาคป่าไม้
 6. บริหารจัดการโครงการเตรียมความพร้อมต่อการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัส และการทดลองนำร่องในระดับพื้นที่      ทั้งจากงบประมาณรัฐบาลไทยและแหล่งทุนอื่นๆ
 7. ให้ข้อเสนอแนะทางเทคนิค วิชาการ และคำปรึกษาในการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพ     ภูมิอากาศภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 8. การเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การรับรู้และความตระหนักของทุกภาคส่วนในการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารและความตกลง ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายจัดการระบบข้อมูลเรดด์พลัส

 1. การสำรวจ วิเคราะห์ และพัฒนาค่าสัมประสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการประเมินการกักเก็บ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนในพื้นที่ป่า เพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและติดตามการเปลี่ยนแปลงการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ เพื่อประกอบการวางแผน การบริหารจัดการและการดำเนินการ
 2. การประสานงานและจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อประกอบการดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสาร และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
 3. การพัฒนาและปรับปรุงระดับการปล่อยอ้างอิงภาคป่าไม้หรือระดับอ้างอิงภาคป่าไม้ รวมถึงระบบการตรวจวัด การติดตาม    การรายงาน และการทวนสอบในภาคป่าไม้
 4. การพัฒนาและจัดทำระบบการลงทะเบียนการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ        ภาคป่าไม้ของประเทศ