การประชุมรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 และการประชุมประเทศรัฐภาคีสมาชิกพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 11 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2558 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 การประชุมรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ สมัยที่ 21 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้รับรองข้อตกลงปารีส (The Paris Agreement) ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่แต่ละประเทศปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกและก่อให้เกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบันที่หลากหลาย …

วันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2558 “รักพ่อ รักษ์ไทย ในหัวใจสีเขียว”

ส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2558

งานมหกรรมเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Expo 2015)

ส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ REDD + (เรดด์พลัส) ในงานมหกรรม “Climate Change Expo 2015” มหกรรมเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยความเข้าใจ ณ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park)