ประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal: R-PP) ครั้งที่1/2561

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กองการต่างประเทศ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal: R-PP) ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารH.A.Slade กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานที่ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ผู้แทนสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และกองการต่างประเทศ ซึ่งเป็นเลขานุการเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส และพิจารณาให้ข้อคิดเห็นในเรื่องของแผนการดำเนินการและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ของโครงการฯ   การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระดับอ้างอิง/ระดับการปล่อยอ้างอิงภาคป่าไม้ และระบบการตรวจติดตาม การรายงาน และการทวนสอบ การแต่งตั้งคณะทำงานกำกับด้านวิชาการเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสของประเทศ และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเชิงยุทธศาสตร์ การแต่งตั้งคณะทำงานกำกับด้านวิชาการการจัดทำยุทธศาสตร์การสื่อสาร และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านเรดด์พลัส และคณะทำงานกำกับด้านวิชาการการพัฒนาระดับอ้างอิง/ระดับการปล่อยอ้างอิงภาคป่าไม้ และระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ