แผนการดำเนินงานต่อไป

1.เก็บข้อมูลต่อเนื่อง

2.จัดเก็บข้อมูลคาร์บอนในดินในปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5,6,14 และ16

3.จัดทำแผนสำรวจเพิ่มเติมในพื้นที่ของ สบอ.10 (อุดรธานี)

4.ตรวจเอกสาร รวบรวมข้อมูลสมการและค่า Emission Factor ที่มีการดำเนินการอยู่แล้วเพื่อทบทวนความเหมาะสมและถูกต้องในการเป็นตัวแทนในการประเมินการกักเก็บคาร์บอน เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาให้สมบูรณ์ต่อไป

5.การประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้า ความถูกต้อง และวิเคราะห์แนวทางการดำเนินการต่อไปประมาณเดือนมิถุนายน 2560