โปสเตอร์

 กรอบงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้

อนุรักษ์ป่าไม้ การเกษตรยั่งยืน รักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดอุณหภูมิโลก สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี