รายละเอียดการดำเนินการ

รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ตามรายละเอียดในข้อตกลงการรับทุน ประกอบด้วย

ตารางที่ 1 กิจกรรมการดำเนินการ

ที่ องค์ประกอบที่ กิจกรรมการดำเนินการ งบประมาณ(เหรียญสหรัฐ)
FCPF
(in cash)
รัฐบาล
(in kind)
1.  การจัดการเตรียมความพร้อมในระดับประเทศ และกระบวนการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วม

-การจัดตั้งคณะทำงานทางวิชาการต่างๆ เช่น ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัส ด้านการจัดทำระดับการปล่อยอ้างอิง/ระดับอ้างอิง และระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ (MRV) ระบบการปกป้องผลกระทบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ( Safeguards) ระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ กลไกการร้องทุกข์-การสนับสนุนทางวิชาการ และการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ

-การจัดตั้งและดำเนินการเกี่ยวกับสำนักงานเรดด์พลัสระดับประเทศและภูมิภาค

-การจัดทำยุทธศาสตร์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์

-กระบวนการปรึกษาหารือกะชัยภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการงานร่วมนของเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น เยาวชน และคณะทำงานอื่นๆ

-การสื่อสารเผยแพร่ในเรื่องของการประเมินยุทธศาสตร์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และกรอบการดำเนินการในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. การจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสแห่งชาติ

-ทบทวนและจัดลำดับปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม โดยกระบวนการปรึกษาหารือและวิเคราะห์จากสถานการณ์และอื่นๆ-การวิเคราะห์องค์กร นโยบาย แผน กฎหมายในการดำเนินการจัดการพื้นที่ป่าของประเทศ

-การประเมินธรรมาภิบาลและความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และการใช้ประโยชน์และสิทธิในที่ดินของประเทศ

-จัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัส ซึ่งรวมถึงการกำหนดรูปแบบองค์กร สถาบันการดำเนินการ กฎหมาย นโยบาย การวิเคราะห์ความเสี่ยง ความเป็นไปได้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

-ศึกษา วิเคราะห์กรอบแนวทางการแบ่งปันผลประโยชน์

-การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ และการพัฒนากรอบยุทธศาสตร์การจัดการทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินกิจกรรมเรดด์พลัส

-การออกแบบข้อมูลระบบปกป้องผลกระทบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม

( Safeguards Information System : SIS)

 3. การตรวจติดตามทรัพยากรป่าไม้และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

– การพัฒนาระดับการอ้างอิง/ระดับการปล่อยอ้างอิงภาคป่าไม้-การพัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงาน และการพิสูจน์ยืนยัน

-การให้การสนับสนุนทางวิชาการเพื่อพัฒนาโมเดลสำหรับการประมาณการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการออกแบบสำหรับระบบการสำรวจติดตามและจัดทำบัญชีทรัพยากรป่าไม้

-การจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ข้าราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการตรวจวัด การรายงาน และการพิสูจน์ยืนยัน

4. การจัดการโครงการ และกรอบการติดตามและประเมินโครงการฯ -การบริการ การตรวจติดตาม และการประเมินโครงการ  การเงิน การซื้อการจ้าง การประสานในการดำเนินงาน การรายงานการดำเนินการของโครงการฯ
รวมงบประมาณทั้งโครงการ  4 ปี 3,600,000 380,000

 

 งบประมาณ

1.งบสนับสนุนแบบให้เปล่า จำนวน 3.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ในวงเงินดังกล่าวโดยกองทุน FCPF กำหนดให้ใช้เงินอย่างน้อย 200,000 เหรียญในการจัดทำระบบปกป้องผลกระทบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลไกการร้องทุกข์

2.งบประมาณสมทบที่ไม่ใช่รูปแบบตัวเงิน (In kind) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ บุคลาการ สถานที่ดำเนินการ และอุปกรณ์ วงเงินประมาณ 380,000 เหรียญสหรัฐ

          รวมเป็นเงิน 3.98 ล้านเหรียญสหรัฐ
          เป็นเงินทุน 3.6 ล้านเหรียญสหรัฐ
รัฐบาลสมทบในรูปของ in kind จำนวน 380,000 เหรียญสหรัฐ