การอบรมและชี้แจงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินการ

กิจกรรม/การดำเนินงาน

ปีงบประมาณ

หมายเหตุ

2557

2558

2559

2560

เพิ่มศักยภาพในการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้

1. การประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ด้วยเทคนิคระยะไกล

30

2. การพัฒนาดัชนีบ่งชี้ทางชีวภาพ ( Bio-indicator) เพื่อบ่งชี้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

40

3. การพัฒนาแบบจำลองเพื่อประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

30

4. การสำรวจและประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า

45

การหารือและระดมความคิดเห็น

1. การชี้แจงวิธีการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ การกระจายของป่าแต่ละประเภท และการคัดเลือกชนิดไม้ที่สำคัญในการกักเก็บคาร์บอนในป่าแต่ละประเภท

80

2. การติดตามผลการดำเนินงาน การสำรวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า

100