การอบรมและชี้แจงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินการ

กิจกรรม/การดำเนินงาน

ปีงบประมาณ

หมายเหตุ

2557 2558 2559 2560
เพิ่มศักยภาพในการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้
1. การประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ด้วยเทคนิคระยะไกล 30
2. การพัฒนาดัชนีบ่งชี้ทางชีวภาพ ( Bio-indicator) เพื่อบ่งชี้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 40
3. การพัฒนาแบบจำลองเพื่อประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 30
4. การสำรวจและประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า 45
การหารือและระดมความคิดเห็น
1. การชี้แจงวิธีการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ การกระจายของป่าแต่ละประเภท และการคัดเลือกชนิดไม้ที่สำคัญในการกักเก็บคาร์บอนในป่าแต่ละประเภท 80
2. การติดตามผลการดำเนินงาน การสำรวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า 100