จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ ( จังหวัดสกลนคร)

นางสาวอรฤดี มณีทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

สบอ.10 (อุดรธานี)

เบอร์โทรติดต่อ : 085-0252042