กิจกรรมนำร่องเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครองในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่ป่าในการกักเก็บคาร์บอนด้วยกลไกเรดด์พลัส

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้
  2. เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และกรอบการดำเนินงานด้านเรดด์พลัสในระดับประเทศต่อไป

 

เป้าหมายของกิจกรรม

          เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบุกรุกทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ ในระดับชุมชน

 

หน่วยงานดำเนินการ

  1. ส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้
  2. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
  3. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (กาญจนบุรี)
  4. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
  5. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
  6. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
  7. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
  8. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)