ผลลัพธ์

ผลลัพธ์


  1. อัตราการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรมลดลงหรือไม่มี และสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น
  2. เพิ่มการกักเก็บคาร์บอนจากการเพิ่มพื้นที่ป่าและเพิ่มจำนวนต้นไม้ป่าที่ได้ปลูกในพื้นที่ต่างๆ
  3. เกิดเครือข่ายอาสาสมัครด้านเรดด์พลัสในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นกลุ่มเครือข่ายการสื่อสารและร่วมดำเนินการในเรื่องของการลดการทำลายป่า และการทำให้ป่าเสื่อมโทรม รวมถึงเพิ่มบทบาทในการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงมีบทบาทในการช่วยในการถ่ายทอดความรู้และวิธีการดำเนินการไปสู่กลุ่มบุคคลและชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
  4. ชุมชนมีความตระหนักและให้ความร่วมมือในการพัฒนาและดำเนินการเพื่อลดการทำลายป่า การทำให้ป่าเสื่อมโทรม รวมถึงบทบาทการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ต่างๆ
  5. มีระบบมาตรฐานในการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของป่าแต่ละชนิด และมีการยกระดับการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ของประเทศ
  6. ส่งเสริมและรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ เพื่อการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  7. มีศูนย์กลางในการประสานการดำเนินงานและสื่อสารความรู้และข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศ