จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดกาญจนบุรี)

นางสาวสิริภรณ์ ครวญหา  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

สบอ.3 (บ้านโป่ง)

เบอร์โทรติดต่อ : 084 -7012020