เกี่ยวกับเรา

สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และประสานงานด้านอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารและความตกลงที่เกี่ยวข้อง และการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง

 2. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการตามกิจกรรม แผนงาน และโครงการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสาร และความตกลงที่เกี่ยวข้อง

 3. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดกรอบท่าทีการเจรจา การประชุม และการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ และ กรอบงานเรดด์พลัส ตามพันธกรณี    ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 4. จัดทำแผนงานโครงการ บริหารจัดการ และดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ เพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินการจากงบประมาณของรัฐบาลไทย กองทุนภูมิอากาศสีเขียว และแหล่งทุนต่างๆทั้ง ทวิภาคี พหุภาคี และอื่นๆ

 5. พัฒนาและดำเนินการตามกรอบงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ และกรอบงานเรดด์พลัส ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสาร และความตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของอนุสัญญาหรือความตกลงที่เกี่ยวข้อง

 6. ดำเนินการพัฒนาและจัดระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาการประเมินการกักเก็บคาร์บอนและค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซฯในภาคป่าไม้ การพัฒนาระดับการปล่อยอ้างอิงภาคป่าไม้หรือระดับอ้างอิงภาคป่าไม้ รวมถึงระบบการตรวจวัด การติดตาม การรายงาน และการทวนสอบในภาคป่าไม้

 7. บริหารจัดการการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัสเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจ่ายค่าตอบแทน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามข้อตัดสินใจภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้

 8. บริหารจัดการโครงการเตรียมความพร้อมต่อการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัส และการทดลองนำร่องในระดับพื้นที่ ทั้งจากงบประมาณรัฐบาลไทยและแหล่งทุนอื่นๆ

 9. ให้ข้อเสนอแนะทางเทคนิค วิชาการ และคำปรึกษาในการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 10. การเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การรับรู้และความตระหนักของทุกภาคส่วนในการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารและความตกลงที่เกี่ยวข้อง

 11. การดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และกรอบงานเรดด์พลัสในระดับภาค และระดับพื้นที่ เพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ และการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเสริมสร้างศักยภาพ การสร้าง ขีดความสามารถ งานการเงิน และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กรอบงานเรดด์พลัส และการใช้ประโยชน์ที่ดิน – การจัดตั้งสำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้

  ในส่วนกลาง จำนวน 1 แห่ง และส่วนภูมิภาค จำนวน 5 แห่ง- การจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ในระดับพื้นที่ จำนวน 9 แห่ง – การสร้างผู้สื่อข่าวสารเรดด์พลัส (ผสร.)