กิจกรรมเตรียมความพร้อม เสริมความแข็งแกร่งและพัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลไกเรดด์พลัส

วัตถุประสงค์


  1. เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และชุมชนในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และกรอบการดำเนินงานด้านเรดด์พลัส

  2. เพื่อดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้าใจร่วมกันของเจ้าหน้าที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการป่าไม้และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม

  3. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงบทบาทของทรัพยากรป่าไม้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  4. เพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านเรดด์พลัสหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ในทุกระดับ

  5. เพื่อประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และกรอบการดำเนินงานด้านเรดด์พลัส และการเจรจาตกลงในเรื่องดังกล่าวของประชาคมโลก

  6. เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านป่าไม้และกรอบการดำเนินงานด้านเรดด์พลัส เปลี่ยนเป็นศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และกรอบงานด้านเรดด์พลัส

  7. เพื่อดำเนินการศึกษา ทบทวน พัฒนาเทคนิควิชาการ มาตรการ แนวทาง ข้อปฏิบัติและข้อตกลงร่วมกันของทุกภาคส่วนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และกรอบการดำเนินงานด้านเรดด์พลัส

 

เป้าหมายของกิจกรรม

          เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบุกรุกทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่

 

หน่วยงานดำเนินการ

  1. ส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้

  2. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 – 16

  3. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ สาขาสระบุรี สาขาเพชรบุรี และสาขาลำปาง