งานหลักที่ดำเนินการของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์

งานหลักที่ดำเนินการของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์


  1. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องบทบาทของป่าไม้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกรอบการดำเนินการด้านเรดด์พลัส สำหรับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ และชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และติดเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เช่น อบรมหรือประชุมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว เวทีแลกเปลี่ยน การจัดตั้งมุมความรู้ในบริเวณสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
  2. การประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกรอบการดำเนินงานด้านเรดด์พลัสในวาระต่างๆ เช่น ร่วมจัดนิทรรศการ บรรยาย เวทีชุมชน การร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน การจัดรายการวิทยุ การกระจายเสียง เสียงตามสาย การจัดทำสื่อและเอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ
  3. การสำรวจข้อมูลชุมชนรอบพื้นที่ป่าเพื่อนำข้อมูลมาประมวลในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ และวิเคราะห์สาเหตุของการลดลงของพื้นที่ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดังกล่าว
  4. การติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ การสร้างเครือข่ายการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น และการนำไปสู่การปฏิบัติจริงของชุมชนเพื่อลดการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม การอนุรักษ์ป่าไม้ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่
  5. การอบรม ประชุม และร่วมในเวทีการเผยแพร่/ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง