banner
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้
REDD PLUS
การประชุม UNFCCC COP19 / CMP9 WARSAW 2013
การประชุม UNFCCC COP19 / CMP9 WARSAW 2013
การประชุม UNFCCC COP19 / CMP9 WARSAW 2013
การประชุม UNFCCC COP19 / CMP9 WARSAW 2013
การประชุม UNFCCC COP 20 ณ ประเทศเปรู
การประชุม UNFCCC COP 20 ณ ประเทศเปรู
การประชุม UNFCCC COP 20 ณ ประเทศเปรู
การประชุม ADP กรุงลิมา ณ ประเทศเปรู
การประชุม SBSTA เกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้
ป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Forest on Climate Change

ป่าไม้ช่วยดูดซับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จึงช่วยลดปริมาน
ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะช่วยลดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก

ป่าไม้ผลิตออกซิเจนเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์
แหล่งสะสมคาร์บอนของป่าไม้ประกอบด้วย 6 แหล่ง(Pools) ได้แก่
ป่าไม้...เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
ป่าไม้...ดูดซับและปล่อยน้ำให้กับมนุษย์ได้ใช้ตลอดปี
ป่าไม้...ช่วยชะลอการไหลของน้ำ ป้องกันน้ำท่วม
ป่าไม้...สร้างความชุ่มชื้นให้ดิน ป้องกันภัยแล้ง
ป่าไม้เป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากมาย
ป่า...เป็นถิ่นอาศัยสำคัญของสัตว์ป่า
ป่า...เป็นถิ่นอาศัยสำคัญของสัตว์ป่า
ป่า...เป็นแหล่งอาหาร สมุนไพร ไม้เพื่อใช้สอย
ป่าเป็นแหล่งอาหาร สมุนไพร ไม้เพื่อใช้สอย
ป่าไม้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการให้แก่มนุษย์
ขอเชิญชวน ให้ทุกคนร่วมมือกันในการอนุรักษ์ป่าไม้ จัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อความสุขและประโยชน์ของเราทุกคน เพื่ออนาคตของประเทศและโลกใบนี้
ของเชิญชวน ให้ทุกคนร่วมมือกันในการอนุรักษ์ป่าไม้ จัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อความสุขและประโยชน์ของเราทุกคนเพื่ออนาคตของประเทศและโลกใบนี้
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่ออนุรักษ์แหล่งกักเก็บและเพิ่มการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
การชะลอการไหลของน้ำในป่าพรุ เพื่อคงความชื้นในป่าพรุ เป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าพรุ
กิจกรรมนำร่อง เพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครองในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก
กลุ่มชุมชนนำร่องบ้านหม่องกวั๊ะ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก
กลุ่มชุมชนนำร่องบ้านหม่องกวั๊ะ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก
กลุ่มชุมชนนำร่องบ้านหม่องกวั๊ะ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก
เวทีหารือชุมชนนำร่อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก
การอบรมให้ความรู้
การสำรวจ เพื่อประเมินปริมาณคาร์บอนในพื้นที่ป่า
การสำรวจ เพื่อประเมินปริมาณคาร์บอนในพื้นที่ป่า
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีทัศน์

สุดโชคดีที่มีป่า หยุดโลกร้อนด้วยมือเรา

ป่าไม้ คาร์บอน และเรดด์พลัส

Redd Plus program Tomot community

 คู่มือลำดับ ที่ 1

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเรดด์พลัส

คู่มือลำดับ ที่ 2

การสำรวจและประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้

 คู่มือลำดับ ที่ 3

นามานุกรมและศัพท์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเรดด์พลัส

 คู่มือลำดับ ที่ 4

ข้อตัดสินใจกลไกเรดด์พลัส : อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2)

 คู่มือลำดับ ที่ 5.1

ป่าไม้และประโยชน์ของป่า

 คู่มือลำดับ ที่ 5.2

ป่าไม้ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 คู่มือลำดับ ที่ 5.3

ป่าไม้ และเรดด์พลัส (REDD+)

 คู่มือลำดับ ที่ 6

การจ่ายค่าตอบแทน การบริการของระบบนิเวศ :เรดด์พลัส

ดาวน์โหลด

ข้อเสนอในการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal :R-PP) สำหรับประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 (คณะกรรมการกองทุนหุ้นส่วนคาร์บอนป่าไม้ได้แจ้งเห็นชอบข้อเสนอดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2557 )

เอกสารแนบ Thai Version เอกสารแนบ English Version

แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.)

แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลเครือข่าย-อส.อส.-ตารางเรียง

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์

View Results

Loading ... Loading ...