การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้
REDD PLUS
การประชุม UNFCCC COP19 / CMP9 WARSAW 2013
การประชุม UNFCCC COP19 / CMP9 WARSAW 2013
การประชุม UNFCCC COP19 / CMP9 WARSAW 2013
การประชุม UNFCCC COP19 / CMP9 WARSAW 2013
การประชุม UNFCCC COP 20 ณ ประเทศเปรู
การประชุม UNFCCC COP 20 ณ ประเทศเปรู
การประชุม UNFCCC COP 20 ณ ประเทศเปรู
การประชุมรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 และรัฐภาคีพิธีสารเกียวโตสมัยที่ 11
ที่กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2558
การประชุมรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 และรัฐภาคีพิธีสารเกียวโตสมัยที่ 11
ที่กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2558
การประชุม ADP กรุงลิมา ณ ประเทศเปรู
การประชุม SBSTA เกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้
การประชุม SBSTA เกี่ยวกับ REDD plus
การเจรจาหาข้อตกลง นอกห้องประชุม
การประชุม-เจรจานอกรอบ เพื่อหาข้อยุติในประเด็นที่ตัดสินใจไม่ได้
การประชุมระดับภูมิภาคเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการตามกลไกเรดด์พลัส
การประชุม REDD+ PARTNERSHIP อินโดนีเซีย
การประชุม REDD+ PARTNERSHIP อินโดนีเซีย
การชะลอการไหลของน้ำในป่าพรุ เพื่อคงความชื้นในป่าพรุ เป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าพรุ
กิจกรรมนำร่อง เพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครองในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
อุ้มผาง จังหวัดตาก
กลุ่มชุมชนนำร่องบ้านหม่องกวั๊ะ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก
กลุ่มชุมชนนำร่องบ้านหม่องกวั๊ะ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก
กลุ่มชุมชนนำร่องบ้านหม่องกวั๊ะ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก
เวทีหารือชุมชนนำร่อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก
การอบรมให้ความรู้
การสำรวจ เพื่อประเมินปริมาณคาร์บอนในพื้นที่ป่า
การสำรวจ เพื่อประเมินปริมาณคาร์บอนในพื้นที่ป่า
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีทัศน์

สุดโชคดีที่มีป่า หยุดโลกร้อนด้วยมือเรา

ป่าไม้ คาร์บอน และเรดด์พลัส

Redd Plus program Tomot community

 คู่มือลำดับ ที่ 1

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเรดด์พลัส

คู่มือลำดับ ที่ 2

การสำรวจและประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้

 คู่มือลำดับ ที่ 3

นามานุกรมและศัพท์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเรดด์พลัส

 คู่มือลำดับ ที่ 4

ข้อตัดสินใจกลไกเรดด์พลัส : อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2)

 คู่มือลำดับ ที่ 5.1

ป่าไม้และประโยชน์ของป่า

 คู่มือลำดับ ที่ 5.2

ป่าไม้ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 คู่มือลำดับ ที่ 5.3

ป่าไม้ และเรดด์พลัส (REDD+)

 คู่มือลำดับ ที่ 6

การจ่ายค่าตอบแทน การบริการของระบบนิเวศ :เรดด์พลัส

ดาวน์โหลด

ข้อเสนอในการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal :R-PP) สำหรับประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 (คณะกรรมการกองทุนหุ้นส่วนคาร์บอนป่าไม้ได้แจ้งเห็นชอบข้อเสนอดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2557 )

เอกสารแนบ Thai Version เอกสารแนบ English Version

แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.)

แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลเครือข่าย-อส.อส.-ตารางเรียง

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์

View Results

Loading ... Loading ...