ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

ปีงบประมาณ

พื้นที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการ

หมายเหตุ

เริ่มปีงบ 2557

จนปัจจุบัน

1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จ.จันทบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

-แปลงตัวอย่างถาวรขนาด 40 x 40 ม. จำนวน 8 แปลงและขนาด 50 x 50 ม.จำนวน 1 แปลงในป่าสมบูรณ์มาก ปานกลางและน้อย อย่างละ 3 แปลง

-เก็บข้อมูลสังคมพืช สภาพอากาศ มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และคาร์บอนในดิน

-เก็บข้อมูลต่อเนื่อง

2. อุทยานแห่งชาติเขาหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง จ.นครศรีธรรมราช

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)

แปลงตัวอย่างถาวรขนาด 40 x 40 ม. จำนวน 15 แปลงในป่าสมบูรณ์มาก ปานกลางและน้อย อย่างละ 5 แปลง

-เก็บข้อมูลสังคมพืช สภาพอากาศ มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน

-เก็บข้อมูลต่อเนื่อง

3. ป่าบ้านนาหว้า จ.อุบลราชธานี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  (อุบลราชธานี)

แปลงตัวอย่างถาวรขนาด 40 x 40 ม. จำนวน 15 แปลงในป่าสมบูรณ์มาก ปานกลางและน้อย อย่างละ 5 แปลง

-เก็บข้อมูลสังคมพืช สภาพอากาศ มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และคาร์บอนในดิน

-เก็บข้อมูลต่อเนื่อง

4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

แปลงตัวอย่างถาวรขนาด 40 x 40 ม. จำนวน 10 แปลงในป่าสมบูรณ์ปานกลางและน้อย อย่างละ 5 แปลง และขนาด 50x 50 ม.ในป่าสมบูรณ์มากจำนวน 5 แปลง

-เก็บข้อมูลสังคมพืช สภาพอากาศ มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน

-เก็บข้อมูลต่อเนื่อง

5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

แปลงตัวอย่างถาวรขนาด 40 x 40 ม. จำนวน 15 แปลงในป่าสมบูรณ์มาก ปานกลางและน้อย อย่างละ 5 แปลง

-เก็บข้อมูลสังคมพืช สภาพอากาศ มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน

-เก็บข้อมูลต่อเนื่อง

6. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ (ป่าเต็งรัง อ.จอมทอง )

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

แปลงตัวอย่างถาวรขนาด 40 x 40 ม. จำนวน 13 แปลงและขนาด 50 x 50 ม. จำนวน 2 แปลง ในป่าสมบูรณ์มาก ปานกลางและน้อย อย่างละ 5 แปลง

-เก็บข้อมูลสังคมพืช สภาพอากาศ มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน

-เก็บข้อมูลต่อเนื่อง

2558 7. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

แปลงตัวอย่างถาวรขนาด 40 x 40 ม. จำนวน 9 แปลง ในป่าสมบูรณ์มาก ปานกลางและน้อย อย่างละ 3 แปลง

-เก็บข้อมูลสังคมพืช สภาพอากาศ มวลชีวภาพเหนือพื้นดินและคาร์บอนในดิน

-เก็บข้อมูลต่อเนื่อง

8. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จ.พัทลุง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)

แปลงตัวอย่างถาวรขนาด 40 x 40 ม. จำนวน 7 แปลงและแปลงขนาด 50 x 50 ม จำนวน 2 แปลงในป่าสมบูรณ์มาก ปานกลางและน้อย อย่างละ 3 แปลง

-เก็บข้อมูลสังคมพืช สภาพอากาศ มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน

-เก็บข้อมูลต่อเนื่อง

2559 9. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ (ป่าเต็งรังและป่าดงดิบเขา อ.แม่แจ่ม) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

แปลงตัวอย่างถาวรขนาด 40 x 40 ม. จำนวน 9 แปลง ในป่าสมบูรณ์มาก ปานกลางและน้อย อย่างละ 3 แปลง

-เก็บข้อมูลสังคมพืช สภาพอากาศ มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน

-เก็บข้อมูลต่อเนื่อง

หมายเหตุ  การวิเคราะห์ข้อมูลจะมีการวิเคราะห์ในเรื่องของข้อมูลทั่วไป ข้อมูลไม้ต้น สภาพภูมิอากาศในพื้นที่ที่ศึกษา มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน มวลชีวภาพของซากพืช ปริมาณซากพืชที่ร่วงหล่น และติดตามการเปลี่ยนแปลงในทุกระยะ 5 ปี