จังหวัดจันทบุรี

หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้
ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี)

นายทรงกลด ภู่ทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

สบอ.2 (จันทบุรี)

เบอร์โทรติดต่อ : 065-5525545