ประโยชน์ที่ได้รับ

ประโยชน์ที่ได้รับ


  1. ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจ มีความพร้อมและร่วมดำเนินการในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้
  2. ทุกภาคส่วนมีความตระหนักและเกิดจิตสำนึกในบทบาทความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บคาร์บอน
  3. ชุมชนเข้าร่วมในกิจกรรมการกักเก็บคาร์บอนด้วยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ว่าง ตามแนบขอบแปลง หรือปลูกผสมผสานในพื้นที่เกษตรกรรม และร่วมในการป้องกันรักษาป่าเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่การกักเก็บคาร์บอน
  4. มีศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ และกรอบงานด้าน เรดด์พลัสระดับพื้นที่
  5. มีมาตรการ แนวทาง และเทคนิคในการพัฒนากรอบการดำเนินงานด้านเรดด์พลัสที่ชัดเจน มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน
  6. ได้ชุมชนต้นแบบในการพัฒนากรอบการดำเนินงานด้านเรดด์พลัส เพื่อขยายผลจากระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ จำนวน 4 แห่งต่อปี
  7. มีข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ ปริมาณ และความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของป่าในประเทศ
  8. ได้ค่าประมาณการการกักเก็บคาร์บอนในป่าแต่ละประเภทที่กระจายในแต่ละภูมิภาค
  9. ชุมชนสามารถปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เป็นอย่างดี