ประโยชน์ที่ได้รับ

ประโยชน์ที่ได้รับ


 1. ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจ มีความพร้อมและร่วมดำเนินการในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้
 2. ทุกภาคส่วนมีความตระหนักและเกิดจิตสำนึกในบทบาทความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บคาร์บอน
 3. ชุมชนเข้าร่วมในกิจกรรมการกักเก็บคาร์บอนด้วยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ว่าง ตามแนบขอบแปลง หรือปลูกผสมผสานในพื้นที่เกษตรกรรม และร่วมในการป้องกันรักษาป่าเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่การกักเก็บคาร์บอน
 4. มีศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ และกรอบงานด้าน เรดด์พลัสระดับพื้นที่
 5. มีมาตรการ แนวทาง และเทคนิคในการพัฒนากรอบการดำเนินงานด้านเรดด์พลัสที่ชัดเจน มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน
 6. ได้ชุมชนต้นแบบในการพัฒนากรอบการดำเนินงานด้านเรดด์พลัส เพื่อขยายผลจากระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ จำนวน 4 แห่งต่อปี
 7. มีข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ ปริมาณ และความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของป่าในประเทศ
 8. ได้ค่าประมาณการการกักเก็บคาร์บอนในป่าแต่ละประเภทที่กระจายในแต่ละภูมิภาค
 9. ชุมชนสามารถปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เป็นอย่างดี

   

 

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann