หน่วยงานในสังกัดสำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กองการต่างประเทศ

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กองการต่างประเทศ

ส่วนกลาง ประกอบด้วย

  • สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ส่วนกลาง จำนวน 1 แห่ง มี 3 ฝ่าย

ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

  • สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ส่วนภูมิภาค จำนวน 5 แห่ง

  • ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ในระดับพื้นที่ จำนวน 9 แห่ง

ส่วนกลาง

  1. สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ส่วนกลาง จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย

1.1 ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

1.1.1 ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ อนุสัญญา พิธีสารและความตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแผนงานโครงการ บริหารจัดการ และดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้เพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินการจากงบประมาณของรัฐบาลไทย กองทุนภูมิอากาศสีเขียว และแหล่งทุนต่างๆทั้ง ทวิภาคี พหุภาคี และอื่นๆ

1.1.2 จัดทำแผนของบประมาณประจำปี แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ

1.1.3 การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของแผนงานโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ และกรอบงานเรดด์พลัส จากแหล่งงบประมาณของรัฐบาลไทย และแหล่งเงินทุนต่างๆ

1.1.4 การบริหารจัดการบุคลากร การเงิน  การพัสดุ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.1.5 งานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ พิมพ์ ร่าง โต้ตอบหนังสือ รับ-ส่งหนังสือ

1.2 ฝ่ายพัฒนาเทคนิคและวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

1.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และประสานงานด้านอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารและความตกลงที่เกี่ยวข้อง และการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง

1.2.2 ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการตามกิจกรรม แผนงาน และโครงการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสาร และความตกลงที่เกี่ยวข้อง

1.2.3 ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดกรอบท่าทีการเจรจา การประชุม และการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และกรอบงานเรดด์พลัส ตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1.2.4 พัฒนาและดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสาร และความตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของอนุสัญญา พิธีสาร หรือความตกลงที่เกี่ยวข้อง

1.2.5 บริหารจัดการการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัสเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจ่ายค่าตอบแทนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามข้อตัดสินใจภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้

1.2.6 บริหารจัดการโครงการเตรียมความพร้อมต่อการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัส และการทดลองนำร่องในระดับพื้นที่ ทั้งจากงบประมาณรัฐบาลไทยและแหล่งทุนอื่นๆ

1.2.7 ให้ข้อเสนอแนะทางเทคนิค วิชาการ และคำปรึกษาในการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

1.2.8 การเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การรับรู้และความตระหนักของทุกภาคส่วนในการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารและความตกลง ที่เกี่ยวข้อง

1.3 ฝ่ายจัดการระบบข้อมูลเรดด์พลัส มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

1.3.1 การสำรวจ วิเคราะห์ และพัฒนาค่าสัมประสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการประเมินการกักเก็บ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนในพื้นที่ป่า เพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและติดตามการเปลี่ยนแปลงการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ เพื่อประกอบการวางแผนการบริหารจัดการและการดำเนินการ

1.3.2 การประสานงานและจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อประกอบการดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพิธีสาร และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง

1.3.3 การพัฒนาและปรับปรุงระดับการปล่อยอ้างอิงภาคป่าไม้หรือระดับอ้างอิงภาคป่าไม้ รวมถึงระบบการตรวจวัด การติดตาม การรายงาน และการทวนสอบในภาคป่าไม้

1.3.4 การพัฒนาและจัดทำระบบการลงทะเบียนการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ของประเทศ

ส่วนภูมิภาค

2. สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ในระดับภาค จำนวน 5 แห่ง

2.1 สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ภาคเหนือตอนบน

2.2 สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ภาคเหนือตอนล่าง

2.3 สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.4 สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคกลาง

2.5 สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ภาคใต้

       สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับภาค จะเป็นหน่วยงานในระดับที่เชื่อมต่อระหว่างระดับนโยบายและระดับปฏิบัติและเป็นหน่วยงานช่วยในการปรับระดับมาตรฐานทางวิชาการและการดำเนินการในระดับภาคที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น และยังช่วยในการกลั่นกรองการดำเนินการและผลการดำเนินการในเบื้องต้น รวมถึงการจัดระบบข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลการสำรวจ ประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ไม่ให้เกิดการความหลากหลาย ก่อนนำเสนอเป็นขั้นตอน โดยมีภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

  1. เพื่อดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และกรอบงานเรดด์พลัสในระดับภูมิภาค

  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางและหน่วยปฏิบัติในการดำเนินการและรวบรวมของการเปลี่ยนแปลงการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าในภาคนั้นๆ และการดำเนินการในการขึ้นทะเบียนคาร์บอนภาคป่าไม้จากการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัสในอนาคต

  3. เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติงานเฉพาะทาง ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ และกรอบงานเรดด์พลัส  การเพิ่มการให้องค์ความรู้ทางวิชาการ การเสริมสร้างศักยภาพและการสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ทุกภาคส่วน ในรูแบบต่างๆ

  4. เพื่อเป็นหน่วยงานรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการให้ข้อมูลข่าวสารและการประสานข้อมูลให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ในระดับภาค

  5. เพื่อจัดทำแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวในระดับภาค

  6. เพื่อเป็นหน่วยประสานระหว่างส่วนกลางและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามกรอบงานเรดด์พลัส  และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้