ส่วนงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

หน่วยงานในสังกัดส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้
สำนักวิจัยอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

ส่วนกลาง ประกอบด้วย

 • ส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ส่วนกลาง จำนวน 1 แห่ง มี 3 ฝ่าย
  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการ
  • ฝ่ายจัดการระบบข้อมูล

ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

 • ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ในระดับพื้นที่ จำนวน 9 แห่ง

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดกาญจนบุรี)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดพัทลุง)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดเลย)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสกลนคร)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดพิษณุโลก)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดแพร่)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดตาก)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดเชียงใหม่)

ส่วนกลาง

1. ส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ส่วนกลาง จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย

1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

       1.1.1 ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ และงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

       1.1.2 ปฏิบัติงานด้านงานแผนงานและงบประมาณ งานจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ

       1.1.3 จัดทําแผนโครงการ บริหารจัดการและดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามกรอบงานด้านเรตพลัสและกรอบงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านอื่น ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณประจำปีของรัฐบาลไทย และแหล่งงบประมาณหรือกองทุนอื่น ๆ

       1.1.4 ติดตามผลการดาเนินงาน การรายงานผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๆ ประจำปีรวมถึงแหล่งงบประมาณหรือกองทุนอื่น ๆ และการดำเนินอื่นที่เกี่ยวข้องด้านแผนงานและงบประมาณ

      1.1.5 รับผิดชอบการดำเนินงานด้านงาน บุคคลตลอดจนการเสนอรายชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคำสั่งแต่งตั้งต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

      1.1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

      1.2.1 พัฒนาและดำเนินการตามกรอบงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพิธีสารและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน ระดับประเทศและนานาชาติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของอนุสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวข้องดังกล่าว

      1.2.2 ด้าเนินการประสานงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกลไกและกรอบงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินงานในพื้นที่อนุรักษ์หรือ พื้นที่ป่าไม้อื่นที่เกี่ยวข้อง

      1.2.3 ดำเนินการให้ข้อเสนอแนะทางเทคนิควิชาการและให้คําปรึกษาในการดำเนินการตามกรอบงานด้านเรดด์พลัสและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้

      1.2.4 ดำเนินการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพในเรื่องการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ อาทิเช่นกลไกด้านเรดด์พลัสและกรอบงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้อื่นแก่เจ้าหน้าที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

1.3 ฝ่ายจัดการระบบข้อมูลเรดด์พลัส มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

      1.3.1 ดำเนินการพัฒนาจัดทำข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้อาทิเช่นการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคป่า ไม้ประเมินการกักเก็บปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ป่าไม้การจัดทำเส้นฐานอ้างอิงภาคป่าไม้และประสานการรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      1.3.2 ดำเนินการพัฒนาระบบการตรวจวัดการติดตามการรายงานและการทวน สอบของการกักเก็บปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ในภาคป่าไม้

      1.3.3 ให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านช่องทางต่าง ๆ

      1.3.4  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

      ส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับภาค จะเป็นหน่วยงานในระดับที่เชื่อมต่อระหว่างระดับนโยบายและระดับปฏิบัติและเป็นหน่วยงานช่วยในการปรับระดับมาตรฐานทางวิชาการและการดำเนินการในระดับภาคที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น และยังช่วยในการกลั่นกรองการดำเนินการและผลการดำเนินการในเบื้องต้น รวมถึงการจัดระบบข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลการสำรวจ ประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ไม่ให้เกิดการความหลากหลาย ก่อนนำเสนอเป็นขั้นตอน โดยมีภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

 1. เพื่อดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และกรอบงานเรดด์พลัสในระดับภูมิภาค
 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางและหน่วยปฏิบัติในการดำเนินการและรวบรวมของการเปลี่ยนแปลงการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าในภาคนั้นๆ และการดำเนินการในการขึ้นทะเบียนคาร์บอนภาคป่าไม้จากการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัสในอนาคต
 3. เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติงานเฉพาะทาง ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ และกรอบงานเรดด์พลัส  การเพิ่มการให้องค์ความรู้ทางวิชาการ การเสริมสร้างศักยภาพและการสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ทุกภาคส่วน ในรูแบบต่างๆ
 4. เพื่อเป็นหน่วยงานรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการให้ข้อมูลข่าวสารและการประสานข้อมูลให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ในระดับภาค
 5. เพื่อจัดทำแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวในระดับภาค
 6. เพื่อเป็นหน่วยประสานระหว่างส่วนกลางและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามกรอบงานเรดด์พลัส  และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้