จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ (จังหวัดเชียงใหม่)

นายอานนท์ กุลนิล นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

สบอ.16 (เชียงใหม่)

เบอร์โทรติดต่อ : 085-0612555