กิจกรรมนำร่องเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครองในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่ป่าในการกักเก็บคาร์บอนด้วยกลไกเรดด์พลัส

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้
 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และกรอบการดำเนินงานด้านเรดด์พลัสในระดับประเทศต่อไป

 

เป้าหมายของกิจกรรม

          เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบุกรุกทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ ในระดับชุมชน

 

หน่วยงานดำเนินการ

 1. ส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้
 2. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2   (ศรีราชา)
 3. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3   (กาญจนบุรี)
 4. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6   (สงขลา)
 5. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8   (ขอนแก่น)
 6. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
 7. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11  (พิษณุโลก)
 8. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13  (แพร่)
 9. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14  (ตาก)
 10. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  (เชียงใหม่)