ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ จำนวน 9 แห่ง

            ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ จะเป็นหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่จะตั้งขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และดำเนินการเฉพาะในระดับชุมชน และในพื้นที่ชุมชน  เพื่อให้เกิดการบูรณาการและร่วมมือกันในการดำเนินการระหว่างภาครัฐและประชาชนในการดำเนินการเพื่อช่วยให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และเพิ่มการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้เพิ่มขึ้น ในรูปแบบของเครือข่ายเรดด์พลัสชุมชน และผู้สื่อข่าวสารเรดด์พลัสระดับชุมชน เป็นงานที่เริ่มดำเนินการจากล่างสู่บน (Bottom Up) เป็นการดำเนินงาน    ตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งกำหนดไว้ จำนวน 9 แห่ง โดยมีเป้าหมายการดำเนินการในระดับพื้นที่ (อุทยานแห่งชาติ    เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) และการดำเนินการในเรื่องของศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ นี้จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่ 2 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

โดยมีภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 • เพื่อเป็นสำนักงานภาคสนามและสถานที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ และการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม หรือที่เกี่ยวข้องกับกรอบงานเรดด์พลัสในพื้นที่
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ดำเนินการเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดการทำลายป่า การทำให้ป่าเสื่อมโทรม การรักษาปริมาณคาร์บอนไว้ด้วยการอนุรักษ์ป่า การเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนไว้ด้วยการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า ที่ได้มีการดำเนินการในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 • เพื่อเป็นหน่วยงานในการพัฒนาและสร้างกิจกรรมต้นแบบในการเพิ่มพื้นที่ป่า เพิ่มต้นไม้ป่า และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนหรือการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเข้มข้น
 • เพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนระหว่างคนในชุมชนและระหว่างชุมชน หน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกรอบงานเรดด์พลัส
 • เพื่อเป็นสถานที่เพาะพันธุ์กล้าไม้ให้กับคนในชุมชนนำไปปลูกในพื้นที่ต่างๆ
 • เพื่อการจัดระบบฐานข้อมูลการดำเนินการ และติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ที่ได้มีการดำเนินการในพื้นที่ เช่น การติดตามการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนโดยการปลูกต้นไม้ และการฟื้นฟูสภาพป่า การลดการใช้พื้นที่การเกษตรและการฟื้นคืนผืนป่า
 • เพื่อเป็นสถานที่ประสานงานระหว่างชุมชน เจ้าหน้าที่โครงการฯ ในพื้นที่ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์

หมายเหตุ

 • เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสาร และความตกลงที่เกี่ยวข้อง แบบเบ็ดเสร็จในสำนักงานเดียว เหมือนส่วนมรดกโลก หรือกองคุ้มครองฯ (CITES)
 • ตำแหน่งของสายงาน ควรเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน มากกว่า ผู้จัดการสำนักงาน  (กรณีผู้จัดการต้องเป็นผู้จัดการโครงการ ) ตำแหน่งมีความหมายในเรื่องสถานะภาพ ในเรื่องของการเจรจาต่อรองระดับนานาชาติ การเข้าร่วมประชุม ไม่มีประเทศใดที่มีตำแหน่งนี้
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานประสานหลักในเรื่องกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ จึงควรมีหน่วยงาน แยกมาในลักษณะนี้ ซึ่งประเทศอื่นๆ ได้มีการ
 • ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานในเรื่องนี้เฉพาะภายใต้กรม