ภารกิจ โครงสร้าง

ภารกิจ โครงสร้าง และหน้าที่รับผิดชอบ ส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้

สำนักวิจัยอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


ภารกิจ

  • จัดทำแผนโครงการ บริหารจัดการและดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามกรอบงานด้านเรดด์พลัสและกรอบงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอกาษสอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณประจำปีของรัฐบาลไทย และแหล่งงบประมาณหรือกองทุนอื่นๆ
  • พัฒนา ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ประสานงานและดำเนินการตามกรอบงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารและข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของอนุสัญญาหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
  • ดำเนินการพัฒนาและจัดระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ การพัฒนาการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ รวมถึงระบบการตรวจวัด การติดตาม การรายงาน และการทวนสอบในภาคป่าไม้
  • ดำเนินการประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของกรอบงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินงานในพื้นที่อนุรักษ์ หรือพื้นที่ป่าไม้อื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ดำเนินการให้ข้อเสนอแนะทางเทคนิค วิชาการ และให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามกรอบงานด้านเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสหภาพภมิอากาศภาคป่าไม้
  • การเสริมสร้างศักยภาพ และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดำนเนินงานของโครงการต่าง ๆ ตามกรอบงานด้านเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้แก่เจ้าหน้าที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • ติดตามผลการดำเนินงาน การรายงานผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง