ภารกิจ โครงสร้าง

ภารกิจ โครงสร้าง และหน้าที่รับผิดชอบ ส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้

สำนักวิจัยอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


ภารกิจ

 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และประสานงานด้านอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารและความตกลงที่เกี่ยวข้อง และการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการตามกิจกรรม แผนงาน และโครงการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสาร และความตกลงที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดกรอบท่าทีการเจรจา การประชุม และการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ และ    กรอบงานเรดด์พลัส ตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • จัดทำแผนงานโครงการ บริหารจัดการ และดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ เพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินการจากงบประมาณของรัฐบาลไทย กองทุนภูมิอากาศสีเขียว และแหล่งทุนต่างๆทั้ง ทวิภาคี พหุภาคี และอื่นๆ
 • พัฒนาและดำเนินการตามกรอบงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ และกรอบงานเรดด์พลัส ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสาร และความตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของอนุสัญญาหรือความตกลงที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการพัฒนาและจัดระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาการประเมินการกักเก็บคาร์บอนและค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซฯในภาคป่าไม้ การพัฒนาระดับการปล่อยอ้างอิงภาคป่าไม้หรือระดับอ้างอิงภาคป่าไม้ รวมถึงระบบการตรวจวัด การติดตาม การรายงาน และการทวนสอบในภาคป่าไม้
 • บริหารจัดการการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัสเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจ่ายค่าตอบแทน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามข้อตัดสินใจภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้
 • บริหารจัดการโครงการเตรียมความพร้อมต่อการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัส และการทดลองนำร่องในระดับพื้นที่ ทั้งจากงบประมาณรัฐบาลไทยและแหล่งทุนอื่นๆ
 • ให้ข้อเสนอแนะทางเทคนิค วิชาการ และคำปรึกษาในการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • การเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การรับรู้และความตระหนักของทุกภาคส่วนในการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารและความตกลงที่เกี่ยวข้อง
 • การดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และกรอบงานเรดด์พลัสในระดับภาค และระดับพื้นที่    เพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ และการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเสริมสร้างศักยภาพ การสร้าง ขีดความสามารถ งานการเงิน และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กรอบงานเรดด์พลัส และการใช้ประโยชน์ที่ดิน– การจัดตั้งสำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศป่าไม้ ในส่วนกลาง จำนวน 1 แห่ง  และส่วนภูมิภาค
  – การจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ในระดับพื้นที่ จำนวน 9 แห่ง
  – การสร้างเครือข่ายต้นแบบระดับชุมชน
  – การสร้างผู้สื่อข่าวสารเรดด์พลัส (ผสร.)
 • การพัฒนาและจัดทำระบบการลงทะเบียนการดำเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ของประเทศ

 

 

 

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann