กิจกรรมสำรวจ ศึกษา และประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการสำรวจและประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าของประเทศที่ได้มาตรฐานและยกระดับค่าความเชื่อมั่นในการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของประเทศ รวมถึงการพัฒนาสมการและสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้
 1. เพื่อสำรวจและศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าไม้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อกำหนดแผนในการฟื้นฟูระบบนิเวศ การเพิ่มพื้นที่ป่า และการปลูกต้นไม้เพิ่ม
 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาดัชนีบ่งชี้ รวมถึงแนวทางการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงชนิดพันธุ์และประเภทป่าในอนาคต เพื่อรองรับการป้องกันและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมาย

 1. เพื่อให้ได้ข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าของประเทศในแต่ละประเภท และพัฒนาการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของประเทศจากระดับ Tier 1 ไปสู่ Tier 2 และ Tier 3
 2. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการติดตามการเปลี่ยนแปลงการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า
 3. เพื่อพัฒนาค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยคาร์บอนของพื้นที่ ( Emission Factor) ของประเทศไทย
 4. เพื่อติดตามผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศป่าไม้ของประเทศ
 5. เพื่อพัฒนาดัชนีบ่งชี้ทางชีวภาพ (Bio-indicator) เพื่อบ่งชี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่/หน่วยงานดำเนินการ

 1. ป่าดงดิบแล้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จ.จันทบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
 2. ป่าเบญจพรรณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
 3. ป่าดงดิบชื้น อุทยานแห่งชาติเขาหลวง และสวนสมรม จ.นครศรีธรรมราช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
 4. ป่าดงดิบชื้น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จ.พัทลุง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
 5. ป่าเต็งรัง บ้านนาหว้า จ.อุบลราชธานี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
 6. ป่าดงดิบแล้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
 7. ป่าเบญจพรรณชื้น ป่ารอยต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
 8. ป่าเต็งรัง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
 9. ป่าเต็งรังและป่าดงดิบเขา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)