จังหวัดแพร่

หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ (จังหวัดแพร่)

นายมงคล ทิพย์โพธิ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

สบอ.13 (แพร่)

เบอร์โทรติดต่อ : 09-79188486