จังหวัดเลย

หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดเลย)

นายเสกสรร จันทรเนตร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

สบอ.8 (ขอนแก่น)

เบอร์โทรติดต่อ : 086-8554988