วิธีดำเนินการ

วิธีดำเนินการ


  1. สำรวจและคัดเลือกชุมชนต้นแบบโดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และจัดระบบฐานข้อมูลทรัพยากรและอื่นๆ ของชุมชน พร้อมจัดทำแผนที่ชุมชนและการใช้ประโยชน์ของชุมชน
  2. การประชุมหารือในระดับเครือข่าย และภูมิภาค
  3. จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามกรอบแนวทางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และกรอบการดำเนินงานด้านเรดด์พลัส
  4. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูงานในพื้นที่จริงในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กรอบการดำเนินงานด้านเรดด์พลัส การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการดำรงชีพและการประกอบอาชีพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. การประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนและกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการในพื้นที่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม ความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่
  6. การจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำชุมชนในการดำเนินโครงการนำร่องฯ โดยเจ้าหน้าที่เป็นเพียงที่ปรึกษาและสนับสนุนทางเทคนิค และจัดหาแหล่งงบประมาณในการสนับสนุน
  7. การจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นหน่วยขับเคลื่อนและประสานการดำเนินโครงการฯ ในระดับพื้นที่ ตลอดจนการสาธิตการดำเนินงานและให้ความรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคป่าไม้และการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และชุมชนที่พึ่งพิงป่า
  8. การดำเนินการตามแผนกิจกรรมที่กำหนดรวมถึงการติดตามตรวจสอบทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และการดำเนินการ ตามกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านเรดด์พลัส การประเมินผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสังคมในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กติกาประชาคม หรือข้อตกลงในการบริหารจัดการป่า การกำหนดมาตรการในการแบ่งปันผลประโยชน์ การส่งเสริมอาชีพทางเลือก และอาชีพสำรอง เพื่อทดแทนการใช้ประโยชน์จากป่าการประสานหาแหล่งทุนในการดำเนินการ และอื่นๆ
  9. การประเมินผลการดำเนินการ การรายงาน และนำเสนอบทเรียนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์หรือแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง