ผลที่คาดว่าจะได้รับหากมีการดำเนินโครงการ

  1. ความรู้ความเข้าใจและความพร้อมของบุคลากรและภาคส่วนต่างๆในการดำเนินกิจกรรมตามกรอบงานด้านเรดด์พลัสและการลดการปล่อย/การเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า

  2. ยุทธศาสตร์เรดด์พลัสของประเทศ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการและจัดทำแผนการปฏิบัติงานต่อไป

  3. ดัชนีชี้วัดหรือเกณฑ์ในการประเมินผลความสำเร็จของการจัดการป่าไม้เพื่อลด/กักเก็บคาร์บอน

  4. ระบบการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้ที่ได้มาตรฐานและเป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ

  5. ระบบปกป้องผลกระทบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหากมีการดำเนินกิจกรรมตามกรอบงานด้านเรดด์พลัส ตามข้อกำหนดของข้อตัดสินใจภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  6. กรอบการพัฒนาโครงสร้างหรือสถาบันเพื่อการดำเนินกิจกรรมตามกรอบงานด้านเรดด์พลัสของประเทศ

  7. กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบการแบ่งปันผลประโยชน์และการติดตามตรวจสอบหรือดัชนีชี้วัดผลประโยชน์ที่ไม่ใช่คาร์บอน   (จะต้องมีการหางบประมาณมาพัฒนาต่อยอดต่อไป เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ)