จังหวัดพัทลุง

หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ ( จังหวัดพัทลุง )

นางสาวเปรมฤดี ปราชญาวงศ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

สบอ.6 (สงขลา)

เบอร์โทรติดต่อ : 087-9677432