จังหวัดตาก

หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ (จังหวัดตาก)

นายอำนาจ  ฟองชัย เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

สบอ.14 (ตาก)

เบอร์โทรติดต่อ : 087-2608816