จังหวัดพิษณุโลก

หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดพิษณุโลก)

นายอรรณพ  ทิพยแสง (นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ)

สบอ.11 (พิษณุโลก)

เบอร์โทรติดต่อ : 081-9725149