วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์


 1. เพื่อเตรียมความพร้อม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้จากการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม รวมถึงเพิ่มบทบาทในการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าในรูปแบบต่างๆ
 2. เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และเรดด์พลัสในระดับพื้นที่ระดับชุมชน และท้องถิ่นในการดำเนินการและการถ่ายทอดความรู้ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้จากการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม รวมถึงเพิ่มบทบาทในการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าในรูปแบบต่างๆ
 3. เพื่อศึกษา และพัฒนารูปแบบ มาตรการหรือแนวทาง  เพื่อการพัฒนาวิชาการ  และ   การดำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ รวมถึงการดำเนินการตามกรอบการดำเนินงานหรือขอบข่ายงานด้านเรดด์พลัสของประเทศไทยในอนาคต โดยเริ่มจากระดับล่างสู่บน
 1. เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบในพื้นที่และติดแนวเขตพื้นที่คุ้มครองเพื่อร่วมกันในการหยุดการตัดไม้ทำลายป่า และการทำให้ป่าเสื่อมโทรม รวมถึงเพิ่มบทบาทในการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าในรูปแบบต่างๆ                 รวมถึงการปลูกต้นไม้ป่าเพิ่ม
 1. เพื่อจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นหน่วยงานปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคสนามที่ประสานการปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วน    โดยเฉพาะภาคประชาชนอย่างบูรณาการ และเพื่อการประสานการดำเนินงาน การสาธิต การจัดการป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการดำรงชีวิตที่ดีของชุมชน   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้และเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้
 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการสำรวจและประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าของประเทศที่ได้มาตรฐานและยกระดับค่าความเชื่อมั่นในการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของประเทศ รวมถึงการพัฒนาสมการและสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้
 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาดัชนีบ่งชี้ รวมถึงแนวทางการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงชนิดพันธุ์และประเภทป่าในอนาคต เพื่อรองรับการป้องกันและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 1. เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนในพื้นที่ป่า รูปแบบของแรงจูงใจและการตอบแทน และผลตอบแทนทั้งทางตรงและทางอ้อมของการบริการของระบบนิเวศที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกรณีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

 

พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพื้นที่ป่าติดแนวเขตป่าอนุรักษ์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก
 3. ภาคประชาสังคม
 4. ภาคประชาชนและชุมชนที่พึ่งพิงป่า
 5. ภาคเอกชน

กิจกรรม

          ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ

 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเสริมความแข็งแกร่งและพัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลไกเรดด์พลัส
 2. กิจกรรมนำร่องเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครองในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่ป่าในการกักเก็บคาร์บอนด้วยกลไกเรดด์พลัส
 3. กิจกรรมสำรวจ ศึกษา และประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ และการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า