วิธีดำเนินการ

วิธีดำเนินการ


  • สร้างกลไกการถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนากิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และกรอบการดำเนินงานด้านเรดด์พลัสแก่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ภาคประชาสังคม องค์กรภาคเอกชน ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น
  • การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และกรอบการดำเนินงานด้านเรดด์พลัส การสำรวจและประเมินการกักเก็บคาร์บอน การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม*สีเขียว การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอื่นๆ
  • การฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ และเพิ่มศักยภาพในการการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
  • การอบรมเชิงวิจัยเพื่อการปฏิบัติการให้แก่ชุมชน ผู้นำชุมชน
  • กาสร้างเครือข่ายการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น
  • การสร้างศูนย์ข้อมูล การรวบรวมข้อมูล คู่มือและตัวอย่างการดำเนินการที่ดีทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนายุทธศาสตร์และการดำเนินการตามกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านเรดด์พลัสของประเทศไทย และใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์
  • การกำหนดแผนและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วน อาทิเช่น ร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานต่างๆ บรรยายในการประชุม เวทีชุมชน สื่อกระจายเสียงในชุมชน เสียงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กระจายกว้างขึ้น
  • ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการสร้างแรงจูงใจในทางบวกในการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์