กิจกรรมเตรียมความพร้อม เสริมความแข็งแกร่งและพัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลไกเรดด์พลัส

วิธีดำเนินการ


  1. สร้างกลไกการถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนากิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และกรอบการดำเนินงานด้านเรดด์พลัสแก่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ภาคประชาสังคม องค์กรภาคเอกชน ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น

  2. การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และกรอบการดำเนินงานด้านเรดด์พลัส การสำรวจและประเมินการกักเก็บคาร์บอน การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสีเขียว การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอื่นๆ

  3. การฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ และเพิ่มศักยภาพในการการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต

  4. การอบรมเชิงวิจัยเพื่อการปฏิบัติการให้แก่ชุมชน ผู้นำชุมชน

  5. กาสร้างเครือข่ายการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น

  6. การสร้างศูนย์ข้อมูล การรวบรวมข้อมูล คู่มือและตัวอย่างการดำเนินการที่ดีทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนายุทธศาสตร์และการดำเนินการตามกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านเรดด์พลัสของประเทศไทย และใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์

  7. การกำหนดแผนและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วน อาทิเช่น ร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานต่างๆ บรรยายในการประชุม เวทีชุมชน สื่อกระจายเสียงในชุมชน เสียงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กระจายกว้างขึ้น

  8. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการสร้างแรงจูงใจในทางบวกในการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann