ผลการดำเนินการ

  1. การเตรียมความพร้อมการชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องเป้าหมายและวิธีการดำเนินการการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชนการใช้ประโยชน์ที่ดินผังพื้นที่และความรู้เชิงลึกเฉพาะด้านให้แก่ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบนำร่องดังนี้

ปีงบประมาณ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบ
2557

1.บ้านคลองกระทา ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2     (ศรีราชา)

2.บ้านในปริก ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

ติดแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5

(นครศรีธรรมราช)

3.บ้านนาหว้า อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

เขตป่ารอยต่อวนอุทยานน้ำตกผาหลวง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

(อุบลราชธานี)

4.บ้านหม่องกว๊ะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14

(ตาก)

5. บ้านเมืองอาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

(เชียงใหม่)

ปีงบประมาณ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบ
2558

 1.บ้านคลองกระทา ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2     (ศรีราชา)

2.บ้านในปริก ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

ติดแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5

(นครศรีธรรมราช)

3.บ้านนาหว้า อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

เขตป่ารอยต่อวนอุทยานน้ำตกผาหลวง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

(อุบลราชธานี)

4.บ้านหม่องกว๊ะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14

(ตาก)

5.บ้านกุยเลอตอ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14

(ตาก)

6.บ้านพอกระทะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14

(ตาก)

7. บ้านเมืองอาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

(เชียงใหม่)

8. บ้านแม่แอบ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

(เชียงใหม่)

9. บ้านปลายดินสอ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

(บ้านโป่ง)

10. ชุมชนบ้านตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง จำนวน 4 หมู่บ้าน

หมู่ 4 บ้านโพธิ์ หมู่ 6 บ้านโหล๊ะจันกระ หมู่ 9 บ้านป่าพงศ์ และหมู่ 11 บ้านนาส้อง

ติดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จ.พัทลุง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6

(สงขลา)

ปีงบประมาณ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบ
2559

1.บ้านคลองกระทา ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2     (ศรีราชา)

2.บ้านในปริก ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

ติดแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5

(นครศรีธรรมราช)

3.บ้านนาหว้า อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

เขตป่ารอยต่อวนอุทยานน้ำตกผาหลวง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

(อุบลราชธานี)

4.บ้านหม่องกว๊ะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14

(ตาก)

5.บ้านกุยเลอตอ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14

(ตาก)

6.บ้านพอกระทะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14

(ตาก)

7.บ้านกุ๊ยตะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก)

8. บ้านเมืองอาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

(เชียงใหม่)

9. บ้านแม่แอบ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

(เชียงใหม่)

10. บ้านแม่ปะลอ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

(เชียงใหม่)

11. บ้านปลายดินสอ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

(บ้านโป่ง)

12. ชุมชนบ้านตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

หมู่ 4 บ้านโพธิ์ หมู่ 6 บ้านโหล๊ะจันกระ หมู่ 9 บ้านป่าพงศ์ และหมู่ 11 บ้านนาส้อง ปีงบประมาณ 2560 จะเพิ่มจำนวน 3 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 2, 3, 5

ติดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จ.พัทลุง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6

(สงขลา)

ปีงบประมาณ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบ
2560

1.บ้านคลองกระทา ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2     (ศรีราชา)

2. บ้านปลายดินสอ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

(บ้านโป่ง)

3. ชุมชนบ้านตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง (จำนวน 4 หมู่บ้าน)

หมู่ 4 บ้านโพธิ์ หมู่ 6 บ้านโหล๊ะจันกระ หมู่ 9 บ้านป่าพงศ์ และหมู่ 11 บ้านนาส้อง หมู่ 2,3,5

ติดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จ.พัทลุง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6

(สงขลา)

4.บ้านนาหว้า อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

เขตป่ารอยต่ออุทยานแห่งชาติผาแต้ม

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

(อุบลราชธานี)

5.บ้านหม่องกว๊ะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14

(ตาก)

6.บ้านกุยเลอตอ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14

(ตาก)

7.บ้านพอกระทะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14

(ตาก)

8.บ้านกุ๊ยตะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14

(ตาก)

9.บ้านไกบอทะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14

(ตาก) ดำเนินการเพิ่มปี 2560

10.บ้านมอทะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14

(ตาก) ดำเนินการเพิ่มปี 2560

11. บ้านเมืองอาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

(เชียงใหม่)

12. บ้านแม่แอบ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

(เชียงใหม่)

13. บ้านแม่ปะลอ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

(เชียงใหม่)

14. บ้านเพิ่ม อ.นายูง จ.อุดรธานี

อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ดำเนินการเพิ่มในปี 2560

15. บ้านยูไนซ์  อ.อุมผาง จ.ตาก

แขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันออก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ดำเนินการเพิ่มในปี 2560