แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม/การดำเนินงาน ปีงบประมาณ หมายเหตุ
2557 2558 2559 2560
1.อบรมความรู้และวิธีการในการดำเนินงานและกำหนดพื้นที่สำรวจการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า จำนวน 5 พื้นที่ (สบอ.5,9,14 และ16 จำนวน 2 พื้นที่ ) เพิ่มอีก 3 พื้นที่ใน สบอ.2,3 และ6) เพิ่มจำนวน 1 พื้นที่ในสบอ.16 -
2. วางแปลงตัวอย่างสำรวจประเมินการกักเก็บคาร์บอน ข้อมูลสังคมพืช สภาพภูมิอากาศ 76 แปลง 16 แปลง 9 แปลง -
3. เก็บข้อมูลต้นไม้  ระบบนิเวศในพื้นที่ 76 แปลง 92 แปลง 105 แปลง 105 แปลง
4. เก็บข้อมูลสภาพอากาศในพื้นที่ศึกษา - เริ่มเก็บข้อมูล เก็บต่อเนื่องและเก็บของพื้นที่ใหม่ เก็บต่อเนื่อง
5. เก็บมวลชีวภาพของซากใบไม้ที่ร่วงหล่น ชั่งน้ำหนักและอบแห้ง - เริ่มเก็บข้อมูล เก็บต่อเนื่อง เก็บต่อเนื่อง
6. เก็บดินเพื่อการศึกษาปริมาณคาร์บอนในดินในพื้นที่วางแปลงตัวอย่าง - - เก็บที่ สบอ.2,3,9 มีแผนเก็บที่ สบอ.6,14,16
7. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ในแต่ละปี - เริ่มดำเนินการ ดำเนินการต่อเนื่อง ดำเนินการต่อเนื่อง
8. รายงานความก้าวหน้าและรายงานเมื่อสิ้นสุด รายงานความก้าวหน้าประจำปี รายงานความก้าวหน้าประจำปีและรายงานในที่ประชุม รายงานความก้าวหน้าประจำปีและรายงานในที่ประชุม รายงานความก้าวหน้าประจำปีและรายงานในที่ประชุมและจัดประชุมสรุปครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2560
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann