กรอบงานด้านเรดด์พลัส

กรอบงานด้านเรดด์พลัส ประกอบด้วย 5 กรอบงาน ดังนี้

(กรอบงาน ลำดับที่ 1 และ 2 เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากป่าไม้ กรอบงานลำดับที่ 3 – 5 เป็นการรักษาและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนไว้ในพื้นที่ป่า )
 1. ลดการทำลายป่า
 2. ลดการทำให้ป่าเสื่อมโทรม
 3. เพิ่มบทบาทในการอนุรักษ์ป่า
 4. เพิ่มบทบาทในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
 5. เพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า

                                          

เป้าหมายของกรอบงานเรดด์พลัส

เป้าหมายหลัก:

 1.  เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้

 2.  เพื่อเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า

  เป้าหมายรอง:

 1. เพื่อการรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อมของป่าไม้

 2. เพื่อรักษาและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่า

 3. เพื่อรักษาคุณภาพน้ำและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และการบริการน้ำให้แก่มนุษย์

 4. เพื่อรักษาคุณภาพและความสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน

 5. เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

 6. เพื่อสนับสนุนการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

ลักษณะของกรอบงาน

 1. การดำเนินการเป็นไปตามความต้องการของประเทศและด้วยความสมัครใจ

 2. ประเทศกำลังพัฒนาดำเนินการ

 3. มีการจ่ายค่าตอบแทนเมื่อเกิดผลสัมฤทธิ์

การดำเนินงานตามกรอบงานด้านเรดด์พลัส

การดำเนินงานตามกรอบงานด้านเรดด์พลัส แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

1.ระยะเตรียมความพร้อม
2.ระยะดำเนินการนำร่อง
3.การดำเนินการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

แนวทางการดำเนินงานด้านเรดด์พลัส

  จากข้อตัดสินใจ 1/CP.16 ข้อ 71 ของการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 16 ณ. เมืองแคนคูน สาธารณรัฐเม็กซิโก ได้เรียกร้องให้ประเทศกำลังพัฒนาที่มีจุดมุ่งหมายที่จะดำเนินการตามกรอบงานด้านเรดด์พลัส ทำการพัฒนาองค์ประกอบต่อไปนี้

1.ยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการแห่งชาติ : ครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้

- การจัดการสาเหตุของการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม
- การถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
- การบริหารจัดการป่าไม้
- การปกป้องคุ้มครองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการฯ
- การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

      2.ระดับการปล่อยอ้างอิงด้านป่าไม้หรือระดับอ้างอิงด้านป่าไม้ ในระดับประเทศ

3.ระบบการตรวจติดตามป่าไม้ระดับประเทศที่โปร่งใส สำหรับการตรวจติดตามและการรายงานกิจกรรมต่างๆ ของกรอบงานด้านเรดด์พลัส

4.ระบบสำหรับการให้ข้อมูลสารสนเทศว่าด้วยการปกป้องผลกระทบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ( Safeguards Information System : SIS)

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann