กิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเรดด์พลัส

กิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเรดด์พลัส

กิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเรดด์พลัส
กิจกรรมของกรอบงานด้านเรดด์พลัส ประกอบด้วย ๕ กรอบงานหลัก ได้แก่

1. การลดการทำลายป่า ตัวอย่างเช่น

 • การดูแลรักษาพื้นที่ป่า
 • การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
 • การป้องกันการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไปเป็นพื้นที่การเกษตร ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชพลังงาน ที่อยู่อาศัย และการควบคุมการขยายเมืองที่เหมาะสม
 • การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ยุติธรรม และจริงจัง
 • การพัฒนาระบบการเกษตรที่ยั่งยืน
 • ลดการใช้พลังงานจากไม้ในป่า

2. การลดความเสื่อมโทรมของป่า ตัวอย่างเช่น

 • การป้องกันและลดการตัดไม้ออกจากป่าที่เกินกำลังผลิตของป่า
 • การป้องกันและลดผลกระทบจากการเกิดไฟป่า
 • การส่งเสริมการปลูกพืชเชื้อเพลิงถ่าน เพื่อชดเชยการใช้ต้นไม้จากป่า
 • การป้องกันการนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงในพื้นที่ป่า
 • การลดการเข้าไปพึ่งพิงหรือเก็บหา นำออกมาไปซึ่งทรัพยากรจากพื้นที่ป่า

 

3. การอนุรักษ์ป่าไม้ ตัวอย่างเช่น

 • การเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น
 • การควบคุมและดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างเข้มงวด
 • การฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
 • การสร้างเครือข่ายและผู้สื่อข่าวสารเรดด์พลัส

 

4. การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ตัวอย่างเช่น

 • การปรับปรุงการทำไม้ ให้ได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องและไม่เกิดความเสื่อมโทรมของป่า
 • การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบป่าไม้ที่มีอยู่ให้มีความเข้มงวด
 • การนำผลผลิตจากป่ามาใช้โดยไม่เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของป่า หรือลดกำลังของป่าลง
 • ปลูกต้นไม้ป่าทดแทนเมื่อมีการตัดไปใช้ประโยชน์
 • การส่งเสริมให้ชุมชนปลูกไม้ป่าในพื้นที่ของตนเองเพื่อใช้สอย และเพื่อลูกหลานได้ใช้สอยในอนาคตโดยไม่นำผลผลิตและผลที่เกิดขึ้นจากป่าธรรมชาติ                                                                      มาใช้สอยเพื่อคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของธรรมชาติ

5. การเพิ่มการกักเก็บคาร์บอน ตัวอย่างเช่น

 • ปลูกต้นไม้ทดแทนเมื่อมีการตัดไปใช้ประโยชน์
 • ส่งเสริมหรือจัดการให้ป่าธรรมชาติมีการเติบโตเพิ่มขึ้น
 • ปลูกเสริมป่าในพื้นที่ต่างๆ เพื่อการกักเก็บคาร์บอนเพิ่มขึ้น
 • การขยายรอบตัดฟัน เพื่อรักษาปริมาณคาร์บอนให้อยู่ในพื้นที่ในระยะเวลาหนึ่ง
 • สนับสนุนให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากไม้ในการพัฒนา และการก่อสร้าง ฯลฯ
 • เพิ่มผลผลิตมวลชีวภาพต่อพื้นที่ให้มากขึ้น โดยใช้หลักการจัดการป่าไม้ตามหลักวิชาหาร เช่น การเลือกใช้สายพันธุ์ที่มีคุณภาพ
 • ปลูกฟื้นฟูป่าในที่เคยเป็นป่าแต่ถูกทำลาย
 • การบูรณะป่าธรรมชาติและการฟื้นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม

 

 

 

 

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann