ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดกาญจนบุรี)

เบอร์โทรติดต่อ

หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดกาญจนบุรี)

นางสาวสิริภรณ์ ครวญหา  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สบอ.3 (บ้านโป่ง)

เบอร์โทรติดต่อ : 084 -7012020

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในหมู่บ้านปลายดินสอ หมู่ 5 ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เป็นพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2541 พิกัด 505366E 1598832N พื้นที่ 74.175 ไร่

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

    1. อุทยานแห่งชาติเอราวัณร่วมกับกลุ่มงานวิชาการ สบอ.3 (บ้านโป่ง) ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ (จังหวัดกาญจนบุรี)
    2. จัดทำคำสั่งโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่ 2 โดยมีรายชื่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ประจำโครงการอีกหน้าที่หนึ่งร่วมด้วย
    3. อุทยานแห่งชาติเอราวัณส่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนในการสร้างป้ายศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ (จังหวัดกาญจนบุรี)
    4. อุทยานแห่งชาติเอราวัณขอใช้สถานที่ศูนย์ขับเคลื่อนฯ ในการจัดกิจกรรม ประชุม และการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น จัดประชุมการสำรวจการครอบครองที่ดินฯ เป็นต้น
    5. ศูนย์ขับเคลื่อนฯและอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติงานต่างๆ กับชุมชน เช่น จัดตั้งด่านป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เข้าร่วมทำแนวกันไฟ เป็นต้น