ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดพัทลุง)

เบอร์โทรติดต่อ

หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ ( จังหวัดพัทลุง )

นางสาวเปรมฤดี ปราชญาวงศ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สบอ.6 (สงขลา)

เบอร์โทรติดต่อ : 087-9677432

ประวัติความเป็นมา

                           ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดพัทลุง) เป็นหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่ของส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและประชาชนในการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้ และเพิ่มการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ ในรูปแบบของเครือข่ายเรดด์พลัสชุมชนและผู้สื่อข่าวสารเรดด์พลัส ระดับชุมชน

                           พื้นที่ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดพัทลุง) หรือสวนกวางเปิดเขาคราม แต่เดิมเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งได้ประกาศสงวนหวงห้ามไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 และได้ออกหนังสือสำคัญที่หลวง เลขที่ 28364 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2528 ชื่อทุ่งในวังสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 90-0-16.9 ไร่ ต่อมามีกฎกระทรวงฉบับที่ 211 (พ.ศ.2507) ออก ความตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 กำหนดให้ป่าในวัง ในท้องที่ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวน และเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2525 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเทือกเขาบรรทัด ท้องที่ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลหนองบัว ตำบลหนองปรือ ตำบลท่างิ้ว ตำบลเขาปูน ตำบลห้วยยอด ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด ตำบลน้ำผุด ตำบลช่อง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และตำบลตะแพน ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต อำเภอควนขนุน ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองพัทลุง ตำบลกงหรา ตำบลชะรัต อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2525 (อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า)

                           ในปี พ.ศ.2544 นายปลอดประสพ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้อนุมัติให้สำนักงานป่าไม้จังหวัดพัทลุงได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า และสถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่ออนุรักษ์พัทลุง จัดทำโครงการสวนกวางเปิดเขาคราม จังหวัดพัทลุง ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งในวัง ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยมีเป้าหมาย 1) นำสัตว์กีบประเภทกวาง เนื้อทราย เก้ง ละมั่ง เข้าไปเลี้ยงในโครงการ ประมาณ 100 ตัว 2) จัดทำสิ่งก่อสร้างที่เป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการบริหารงานของโครงการ  โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2539-2545 เมื่อสิ้นสุดโครงการ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุง ยังคงดูแลและให้อาหารสัตว์ในพื้นที่ ในปี 2561 กลุ่มงานวิชาการได้สำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดพัทลุง) เห็นว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเหมาะสม จึงได้ทำเรื่องขอใช้ประโยชน์พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า จำนวน 46 ไร่ นายธัญญา เนติธรรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้อนุมัติให้ใช้ประโยชน์พื้นที่เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561

 

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง บริเวณบ้านเขาคราม (สวนกวางเปิดเขาคราม)  หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา  อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
• ทิศเหนือ          ติดภูเขาทุ่งโดน
• ทิศใต้              ติดภูเขาคราม
• ทิศตะวันออก    ติดระหว่างภูเขาทุ่งโดนและภูเขาคราม
• ทิศตะวันตก      ติดบ้านเขาคราม

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

กิจกรรมที่มีการสนับสนุนและเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ขับเคลื่อนฯ กับพื้นที่อนุรักษ์โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า คือการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าที่ถูกบุกรุก