ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสกลนคร)

เบอร์โทรติดต่อ

หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสกลนคร)

นางสาวอรฤดี มณีทอง  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สบอ.10 (จังหวัดสกลนคร)

เบอร์โทรติดต่อ : 085-0252042

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ หมู่บ้านค้อน้อย ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก

จังหวัดสกลนคร พิกัด WGS 1984 Zone 48 Q UTM 364630 E 1888294 N

อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ข้อมูลการดำเนินงานและกิจกรรมที่มีการสนับสนุนและเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ขับเคลื่อนฯ ได้แก่

   1. การดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนฯ
   2. ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ
   3. ปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าที่ถูกบุกรุก ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
   4. ทำฝายชะลอน้ำกับชุมชนต้นแบบ
   5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานตามกรอบงานเรดด์พลัสและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้
   6. กิจกรรมโครงการฝึกอบรมต่างๆ ของศูนย์ขับเคลื่อนฯ
   7. การเพาะชำกล้าไม้ของศูนย์ขับเคลื่อนฯ
   8. พื้นที่ต้นแบบในการศึกษาดูงาน
   9. ทำแนวกันไฟร่วมกับชุมชนต้นแบบและหน่วยงานราชการในพื้นที่
   10. ร่วมดับไฟป่ากับชุมชนต้นแบบและอุทยานแห่งชาติฯ
   11. พัฒนาพื้นที่และเส้นทางคมนาคม
   12. ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
   13. ร่วมงานประเพณีท้องถิ่นกับชุมชนต้นแบบ และหน่วยงานราชการในพื้นที่
   14. สนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   15. กิจกรรมอื่นๆ ที่ชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่เชิญเข้าร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ขับเคลื่อนฯ กับพื้นที่อนุรักษ์ตั้งอยู่ ได้แก่

1.หน่วยงานภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่

1.1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

1.2 อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

1.3 อุทยานแห่งชาติภูพาน

1.4 อุทยานแห่งชาติภูผายล

1.5 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำพุง

1.6 โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงชมภูพานและป่าดงกระเชอ จังหวัดสกลนคร

1.7 โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร

2.หน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนที่ 3 (สกลนคร) กรมป่าไม้

2.2 ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ จังหวัดสกลนคร กรมป่าไม้

3.หน่วยงานราชการภายนอก

3.1 โครงการชลประทานสกลนคร สำนักชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน

3.2 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก

3.3 เทศบาลตำบลกุดไห

3.4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านค้อน้อย

3.5 โรงเรียนบ้านค้อน้อย

3.6 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

3.7 อำเภอกุดบาก

3.8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

3.9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมากจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

4หน่วยงานเอกชน/ชุมชนต้นแบบ

4.1 ศูนย์อินแปง

4.2 เศรษฐกิจการเกษตรอาสาอำเภอภูพาน (นายสมชาย ทองดีนอก)

4.3 บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 9

4.4 บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 7