ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดพิษณุโลก)

เบอร์โทรติดต่อ

หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดพิษณุโลก)

นายอรรณพ  ทิพยแสง (นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ) สบอ.11 (พิษณุโลก)

เบอร์โทรติดต่อ : 081-9725149

ประวัติความเป็นมา

โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการ
มีส่วนร่วม ระยะที่ 2 ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้
ตามแผนปฏิบัติงานและใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงท้องที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ตั้งของศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้
บริเวณพิกัดที่ WGS 1984 Zone 47 Q UTM 696298 E 1867420 N

เนื้อที่จำนวน 93 ไร่    ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0957.502/22614 ลงวันที่
25 กันยายน 2561 เรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เพื่อเป็นที่ตั้งศูนย์ขับเคลื่อน
และเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ในระดับพื้นที่ และที่ตั้งส านักงานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ภาคเหนือ

 

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่บ้านเข็กใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

บริเวณพิกัดที่ WGS 1984 Zone 47 Q UTM 696298 E 1867420 N เนื้อที่จำนวน 93 ไร่