ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดแพร่)

เบอร์โทรติดต่อ

หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ (จังหวัดแพร่)

นายมงคล ทิพย์โพธิ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สบอ.13 (แพร่)

เบอร์โทรติดต่อ : 09-79188486

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่บ้านแม่เต้น หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม

ค่าพิกัด UTM 0631181E 2077341N มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 33 ไร่

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

กิจกรรมที่มีการสนับสนุนและเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ขับเคลื่อนฯ กับพื้นที่อนุรักษ์โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ดังนี้

      1. แปลงสาธิตของศูนย์ขับเคลื่อนฯ เป็นพื้นที่นำร่องในการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวกันไฟ ให้กับโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม
      2. ศูนย์ขับเคลื่อนฯ เป็นศูนย์ประสานงานโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า     พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม
      3. หน่วยงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม ขอใช้สถานที่ในการประชุม เช่น อบรมเกี่ยวกับไฟป่า ประชุมเกี่ยวกับการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) เป็นต้น